-10% rabatu na wszystko* ❕
-10% rabatu na wszystko* ❕
Tylko do 22 lipca!
RABAT2074
00
godz.
00
min.
00
sek.
Odbierz rabat

RegulaminInformacje o Sklepie internetowym

Właścicielem oraz Administratorem serwisu sprzedaży on-line, zwanego dalej Sklepem internetowym, działającego pod adresem www.pinkorblue.pl jest babymarkt.de GmbH z siedzibą w Bochum, Suttner-Nobel-Allee 4, 44803 Niemcy, NIP DE 811377710, wpisana do rejestru handlowego sądu rejonowego w Bochum pod numerem HRB 18909.

Słowniczek

1. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupów w Sklepie internetowym działającym pod adresem www.pinkorblue.pl, będąca Konsumentem.

2. Konsument - osoba fizyczna nabywająca Asortyment za pośrednictwem Sklepu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Asortyment - towary oferowane przez babymarkt.de GmbH w Sklepie internetowym

4. Konto Klienta - indywidualny panel administracyjny Klienta dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym, oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu Umów sprzedaży, zawierający historię Zamówień, dane dotyczące wpłat, udzielonych rabatów oraz licznę zebranych „babypoints”.

5. Sprzedawca - babymarkt.de GmbH zawierający Umowę sprzedaży z Klientem.

6. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Asortymentu w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego.

7. Zamówienie - świadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia przez Klienta ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży na odległość, składane przez Klienta za pomocą środków porozumiewania się na odległość, określające Asortyment, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy sprzedaży oraz dane osobowe Klienta konieczne do jej zawarcia i wykonania. Dokonanie przez Klienta zapłaty ceny danego Asortymentu, powiększonej o ewentualne dodatkowe opłaty, w tym w szczególności koszty dostawy, oznacza zawarcie Umowy sprzedaży.

8. Sklep internetowy - serwis sprzedaży on-line, działający pod adresem www.pinkorblue.pl, prowadzący wyłącznie konsumencką sprzedaż Asortymentu na rzecz Klientów będących Konsumentami.

9. Koszyk - element oprogramowania Sklepu internetowego umożliwiający Klientowi odłożenie wybranego przez Klienta Asortymentu w celu późniejszego złożenia obejmującego go Zamówienia.

10. Regulamin - niniejszy zbiór postanowień regulujących sprzedaż prowadzoną przez Sprzedawcę on-line w Sklepie internetowym.

11. Dzień roboczy - pojedynczy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

12. Cena Asortymentu - cena towaru podawana przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym działającym pod adresem www.pinkorblue.pl.

13. Wada - wada fizyczna lub prawna Asortymentu w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

14. Usługi elektroniczne - funkcjonalności systemu teleinformatycznego oraz informatycznego umożliwiające Sprzedawcy oferowanie określonych technicznych rozwiązań bez jednoczesnej obecności Sprzedawcy i Klienta (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku - Prawo telekomunikacyjne.

15. Umowa o świadczenie Usług elektronicznych - umowa o prowadzenie Konta Klienta w Sklepie internetowym lub Umowa o umożliwienie złożenia Zamówienia.

16. Adres korespondencyjny Sklepu internetowego: babymarkt.de GmbH, Suttner-Nobel-Allee 4, 44803 Bochum, Niemcy

§ 1 Ceny, koszty wysyłki, dostawa

1. Wszystkie ceny Asortymentu podawane są w złotych polskich (PLN).

2. Ceny Asortymentu zawierają wszelkie podatki oraz cła i są wyrażone w kwocie brutto, to jest zawierają ustawowy podatek VAT.

3. Wiążąca jest cena podana przy danym Asortymencie w momencie składania Zamówienia przez Klienta.

4. Ceny Asortymentu nie zawierają opłat za dostawę Asortymentu do Klienta. Informacja o kosztach dostawy Asortymentu do Klienta przekazywana jest Klientowi w trakcie składania Zamówienia obejmującego dany Asortyment.

5. Koszty dostawy Asortymentu opłacane są przez Klienta wraz z opłacaniem Zamówienia.

6. Asortyment zamówiony w Sklepie internetowym dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL oraz firm partnerskich wyżej wymienionej do miejsca wskazanego przez Klienta na terenie Polski. Zamówienia dostarczamy tylko na terenie Polski. W uzasadnionych przypadkach, np. w przypadku niemożności dostarczenia Asortymentu przez wyżej wymienionych w poniżej określonym terminie dostawy, dostawa może zostać zlecona innym przewoźnikom, w tym w szczególności innym firmom kurierskim.

7. Termin dostawy Asortymentu wynosi do 8 dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności za Zamówienie. Powyższe nie dotyczy Zamówień obejmujących towary marki EXIT TOYS, Howa, Jamara, KidKraft,Schardt, Pinolino, Geuther, Smoby, Step2, Axi, Backyard, Discovery, Musterkind ROLLPLAY, lub Ticaa, w przypadku których realizacja zamówienia może trwać od 9 do 56 dni roboczych.

8. W przypadku jednoczesnego zamówienia kilku produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, nieprzekraczający jednakże terminów podanych w ust. 7 powyżej.

9. Miejscem spełnienia świadczenia z Umowy sprzedaży przez Sprzedawcę jest miejsce, w którym Asortyment zostanie odebrany przez Klienta, przy czym w razie wątpliwości jest to miejsce, w którym Asortyment winien zostać odebrany przez Klienta.

§ 2 Zawarcie umowy, język umowy

1. Sprzedawca przyjmuje Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego działającego pod adresem www.pinkorblue.pl w niżej opisany sposób:

a. Klient dodaje wybrany Asortyment do Koszyka, a następnie przechodzi do formularza Zamówienia,
b. w przypadku, gdy Klient posiada Konto Klienta, dokonuje on potwierdzenia w formularzu Zamówienia aktualności danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży. Natomiast w przypadku, gdy Klient nie posiada Konta Klienta, podaje on dane niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży poprzez wypełnienie formularza Zamówienia,
c. Klient wybiera formę dokonania płatności za Zamówienie obejmującej Cenę Asortymentu oraz ewentualne dodatkowe opłaty,
d. Klient przesyła Zamówienie do Sprzedawcy, wyrażając tym samym bezpośrednią wolę zawarcia przez Klienta ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży na odległość poprzez naciśnięcie przycisku „Kup teraz”. Jeżeli Klient nie posiada Konta Klienta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, dokonuje on powyższego poprzez naciśnięcie przycisku „Kup teraz”,
e. możliwość samodzielnego skorygowania przez Klienta składanego Zamówienia istnieje do momentu naciśnięcia przycisku „Kup teraz”. Po jego naciśnięciu dodanie lub usunięcie Asortymentu (aktualizacja Koszyka) nie jest możliwa,
f. w zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany, w celu dokonania płatności, do zewnętrznego dostawcy usług płatniczych.

2. Klient jest zobowiązany do podania w formularzu Zamówienia wyłącznie prawdziwych, aktualnych danych Klienta, które powinny zostać wprowadzone do formularza Zamówienia.

3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronie Sklepu internetowego poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego).

4. W przypadku, gdy Sprzedawca nie może spełnić świadczenia w całości lub w części z uwagi na niedostępność Asortymentu lub jeżeli Asortyment ze względu na nieprzewidziane okoliczności nie został do Sprzedawcy dostarczony bądź uległ uszkodzeniu lub utracie, Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta o powyższym wysyłając stosowną informację na adres e-mail Klienta podany przez Klienta w Zamówieniu oraz dokona zwrotu dokonanej przez Klienta płatności w terminie nie przekraczającym 7 (słownie: siedmiu) dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę informacji o niemożności spełnienia świadczenia albo spełni świadczenie zastępcze o takiej samej wartości lub przedłuży termin dostawy o którym mowa w § 3 ust. 7 Regulaminu, według wyboru i za zgodą Klienta

5. Umowa zawierana jest w języku polskim.

§ 3 Możliwość zapisania, wgląd do tekstu Umowy sprzedaży

1. Niniejszy Regulamin można znaleźć na stronie Sklepu internetowego pod adresem www.pinkorblue.pl/Regulamin/.

2. Regulamin może zostać wydrukowany i zapisany za pomocą funkcji dostępnej w przeglądarce internetowej.

3. Zamówienie może zostać dodatkowo zarchiwizowane:

a. poprzez pobranie Regulaminu i zapisanie danych zebranych na ostatniej stronie Zamówienia składanego w Sklepie internetowym przy użyciu funkcji dostępnych w przeglądarce, albo
b.poprzez automatyczne potwierdzenie wpływu Zamówienia, które po jego złożeniu jest dodatkowo przesyłane e-mailem na podany przez Klienta w Zamówieniu adres e-mail. E-mail potwierdzający wpływ Zamówienia zawiera szczegóły złożonego Zamówienia oraz niniejszy Regulamin i można go wydrukować oraz zapisać.

§ 4 Płatność

1. Składając Zamówienie Klient dokonuje wyboru metody płatności za Asortyment spośród możliwości podanych na stronie Sklepu internetowego.

2. Metody płatności dostępne w Sklepie internetowym to: płatność przy odbiorze (za pobraniem), płatność kartą kredytową Visa, Mastercard, Discover lub Diners, przelew na polskie konto bankowe (przedpłata), płatność przez system PayPal lub skorzystanie z szybkiego przelewu w systemie Przelewy24.

3. Metoda płatności wybierana jest przez Klienta odrębnie dla każdego Zamówienia, przy jego składaniu.

4. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo akceptacji jedynie niektórych metod płatności względem wybranego Asortyme

5. Nie jest możliwe dokonanie przez Klienta płatności poprzez przesłanie gotówki lub czeku.

6. W przypadku płatności kartą kredytową, karta zostanie obciążona kwotą równą wartości Ceny Asortymentu i ewentualnych dodatkowych opłat w dniu realizacji Zamówienia, tj. w dniu wysłania Asortymentu do Klienta zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 6 Umowy.

7. W przypadku przelewu na polskie konto bankowe (przedpłaty), płatność za Zamówienie winna zostać dokonana w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia złożenia Zamówienia na rachunek bankowy Sklepu internetowego, wraz z podaniem tytułu przelewu będącym jednocześnie numerem Zamówienia, przy czym zapłatę uznaje się za dokonaną w momencie uznania rachunku bankowego Sklepu internetowego. należy mieć na uwadze, iż zaksięgowanie kwoty przelewu na rachunku bankowym Sklepu internetowego może trwać około 2 (słownie: dwa) dni robocze. W wyżej określonym terminie wskazany w Zamówieniu Asortyment objęty są rezerwacją. W przypadku niedokonania przelewu w wyżej określonym terminie, Zamówienie zostanie anulowane.

8. W określonych przypadkach możliwe jest również dokonanie płatności za pomocą kuponu rabatowego przyznanego Klientowi przez Sklep internetowy. Przy każdym Zamówieniu możliwe jest wykorzystanie tylko jednego kuponu rabatowego poprzez podanie jego kodu w momencie składania Zamówienia. Po upływie ważności kuponu rabatowego nie jest możliwe jego wykorzystanie przy dokonywaniu płatności.

9. W przypadku anulowania Zamówienia zapłaconego w części lub w całości poprzez wykorzystanie kuponu rabatowego nie jest możliwe ponowne jego wykorzystanie ani nabycie nowego kuponu rabatowego w miejsce wykorzystanego. W przypadku zwrotu Asortymentu, Klientowi przysługuje wyłącznie zwrot płatności dokonanej za pomocą jednej z metod wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, bez możliwości zwrotu wartości wykorzystanego kuponu rabatowego. Również w tym przypadku nie jest możliwe ponowne wykorzystanie ani nabycie nowego kuponu rabatowego w miejsce wykorzystanego.

Składając zamówienie w Sklepie internetowym, Klient wyraża zgodę na wystawianiei przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, zgodnie z art. 2 pkt 31 i 32 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.

§ 5 Program lojalnościowy „babypoints”

1. Klienci mają możliwość udziału w programie lojalnościowym „babypoints”. Regulamin programu lojalnościowego „babypoints” znajduje się pod adresem https://www.pinkorblue.pl/babypoints-regulamin/.

§ 6 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

1. Klient ma prawo do odstąpienia od zawartej ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży w terminie 14 (słownie: czternastu) dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem (decydująca jest data złożenia oświadczenia przez Klienta, a nie data jego otrzymania przez Sprzedawcę).

2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się w dniu objęcia danego towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy sprzedaży, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części, natomiast w przypadku Umowy sprzedaży, która polega na regularnym dostarczaniu towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów.

3. Celem skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Klient składa Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie informujące o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres korespondencyjny lub adres e-mail podane w punkcie 16. w Słowniczku).

4. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza odstąpienia od umowy można pobrać pod adresem: https://www.pinkorblue.pl/odstapienie-od-umowy. W takim przypadku Sprzedawca prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku – na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Klienta w formularzu odstąpienia od Umowy sprzedaży.

5. Klient może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od Umowy sprzedaży drogą elektroniczną na adres wskazany w punkcie 16. w Słowniczku. W takim przypadku Sprzedawca prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku – na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Klienta w formularzu odstąpienia od Umowy sprzedaży.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Asortymentu, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.

7. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu. Klient nie ponosi opłat związanych ze zwrotem płatności.

8. W związku z odstąpieniem od Umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest do odesłania Asortymentu Sprzedawcy, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (słownie: czternaście) dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin będzie zachowany, jeśli Klient odeśle Asortyment przed upływem 14 (słownie: czternastu) dni.

9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Asortymentu lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. W związku z odstąpieniem od umowy kupna Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeśli asortyment został dostarczony do miejsca zamieszkania klienta w momencie zawarcia umowy kupna, sprzedawca jest zobowiązany do odebrania asortymentu z adresu dostawy na własny koszt, jeśli nie można go zwrócić pocztą ze względu na jego charakter.

11. Sprzedawca umożliwia Klientowi skorzystanie z opcji zwrotu Asortymentu. Zwrot realizowany jest na zlecenie Sprzedawcy, za pośrednictwem partnera logistycznego – firmy kurierskiej DHL. Aby skorzystać z opcji zwrotu, należy zarejestrować zwrot na naszej stronie internetowej www.pinkorblue.pl, bądź skontaktować się ze Sprzedawcą drogą mailową lub telefoniczną.

12. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Asortymentu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

13. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta, Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w odniesieniu do umowy:

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h. w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k. zawartej w drodze aukcji publicznej;
l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeśli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 7 30- dniowe prawo do zwrotu Asortymentu

Niezależnie od ustawowego 14-dniowego prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży, Sprzedawca oferuje możliwość zwrotu Asortymentu w ciągu 30 (słownie: trzydziestu) dni. W odniesieniu do kosztów i formy skorzystania z prawa do zwrotu odpowiednio stosuje się postanowienia § 6 Regulaminu.

Warunkiem skorzystania z prawa do zwrotu jest złożenie Zamówienia z użyciem Konta Klienta.

Z prawa do wydłużonego zwrotu wyłączony jest Asortyment, który jest wyłączony z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwracany Asortyment musi być kompletny, w oryginalnym opakowaniu i nie może wykazywać żadnych oznak użytkowania. Ponadto, z rozszerzonego prawa do zwrotu wyłączony jest Asortyment z datą przydatności do spożycia.

§ 8 Postępowanie reklamacyjne

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi zamówionego Asortymentu w stanie wolnym od Wad.

2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji u Sprzedawcy, jeżeli sprzedany Asortyment ma Wadę.

3. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (słownie: dwóch) lat od daty doręczenia mu Asortymentu.

4. Sprzedawca w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

5. Jeżeli Asortyment ma Wadę, Klient może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Asortyment na wolny od Wad albo Wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Asortyment był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Asortymentu na wolny od wad lub usunięcia wady.

6. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia Wady żądać wymiany Asortymentu na wolny od Wad albo zamiast wymiany Asortymentu żądać usunięcia Wady, chyba że doprowadzenie Asortymentu do zgodności z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Asortymentu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej Wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

7. Klient nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli Wada jest nieistotna.

8. Jeśli Asortyment ma wadę, Klient może żądać wymiany wadliwego Asortymentu na wolny od Wad albo usunięcia Wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić wadliwy Asortyment na wolny od Wad lub usunąć Wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży wadliwego Asortymentu w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.

§ 9 Warunki gwarancji

1. Sprzedawca zasadniczo nie udziela własnej gwarancji na Asortyment. W przypadku Asortymentu, na który jego producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować Asortyment posiadający Wady:

- korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym przypadku Klient reklamuje Asortyment bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji) a Sprzedawca jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy;
- korzystając z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy w związku z Wadą Asortymentu lub wynikających z gwarancji udzielonej przez Sprzedawcę, przy czym Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

W razie wykonywania przez Klienta uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedawcy o Wadzie. W przypadku odmowy wykonania obowiązków wynikających z gwarancji przez gwaranta, termin ten biegnie dalej od dnia odmowy albo od dnia bezskutecznego upływu czasu na wykonanie obowiązków przez gwaranta.

§ 10 Ochrona danych osobowych

1. babymarkt.de GmbH z siedzibą w Niemczech, Suttner-Nobel-Allee 4, 44803 Bochum, tj. Sprzedawca, jest Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu internetowego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niemiecką ustawą o dopasowaniu prawa ochrony danych osobowych do rozporządzenia (UE) 2016/679 oraz implementowaniu dyrektywy (UE) 2016/680 (DSAnpUG-EU) oraz niemiecką ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (EGG), a wdrożona przez Sprzedawcę Polityka Ochrony Danych Osobowych jest zgodna z wyżej wymienionymi regulacjami.

2. Dane osobowe podawane są przez Klienta dobrowolnie, jednakże odmowa ich podania może skutkować niemożnością lub odmową świadczenia na rzecz Klienta usług lub zawarcia z Klientem Umowy sprzedaży, w tym w szczególności przyjęcia Zamówienia Klienta do realizacji.

3. Dane osobowe Klienta nie są udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych.

Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym ich ochrony zawarte są w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem: www.pinkorblue.pl/polityka-prywatnosci/, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

§ 11 Świadczenie usług drogą elektroniczną

Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:

a. Usługę elektroniczną założenia i prowadzenia Konta Klienta w Sklepie internetowym,
b. Usługę elektroniczną złożenia Zamówienia.
1. Świadczenie Usług elektronicznych przez Sprzedawcę jest bezpłatne.

2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zawarta jest na czas nieoznaczony. Klient może posiadać tylko jedno Konto Klienta przypisane do danego adresu e-mail.

3. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania składania Zamówienia przez Klienta.

4. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.

5. Klient może składać reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej korespondencyjnie lub drogą elektroniczną na adresy wskazane w § 1 pkt 16 Regulaminu. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych liczonych od dnia złożenia reklamacji. Odpowiedź Sprzedawcy na reklamację Klienta udzielona zostanie na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny, uzgodniony przez Sprzedawcę z Klientem sposób.

6. Klient może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym Umowę o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia korespondencyjnie lub drogą elektroniczną na adresy wskazane w § 1 pkt 16 Regulaminu.

7. Sprzedawca może wypowiedzieć bezterminową Umowę o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta, to jest usunąć Konto Klienta lub ograniczyć dostęp do całości lub części Konta Klienta, za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia w przypadku, gdy Klient rażąco narusza Regulamin i Politykę Prywatności, a w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu.

8. Sprzedawca i Klient mogą rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu, kilka jego postanowień lub część tych postanowień jest lub stanie się bezskuteczne, nie powoduje to bezskuteczności pozostałych postanowień. Postanowienie bezskuteczne należy zastąpić odpowiednim postanowieniem prawnie dopuszczalnym, które najlepiej spełnia cel nieważnego postanowienia. To samo obowiązuje w wypadku, gdy w Regulaminie pojawi się luka.

2. Klient może wytoczyć powództwo przeciwko Sprzedającemu albo przed właściwym miejscowo i rzeczowo sądem powszechnym w Niemczech albo przed właściwym rzeczowo i miejscowo, ze względu na miejsce zamieszkania Klienta, sądem powszechnym w Polsce.

3. Sprzedający może wytoczyć powództwo przeciwko Klientowi tylko przed sądem w Polsce.

4. Spory pomiędzy Klientem a Sprzedawcą mogą być rozstrzygane w drodze pozasądowego rozwiązania sporu poprzez platformę ODR.

5. W odniesieniu do umów zawieranych przez Sprzedawcę z Klientem prawem właściwym jest prawo polskie.

6. Sklep prowadzi sprzedaż wyłącznie detaliczną.

7. Sprzedawca uprawniony jest do wprowadzenia zmian do Regulaminu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

8. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie internetowym, który wejdzie w życie w terminie 14 (słownie: czternastu) dni o dnia udostępnienia. Sprzedawca poinformuje nadto Klienta na 14 (słownie: czternaście) dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o jego treści poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej zawierającej odnośnik do zmienionego Regulaminu na adres e-mail przypisany do Konta Klienta. W przypadku braku akceptacji przez Klienta zmienionego Regulaminu, obowiązany jest on poinformować o tym Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem Umowy o świadczenia Usług elektronicznych.

9. Dla danego Zamówienia wiążąca jest wersja Regulaminu obowiązująca w dacie jego złożenia.

10. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Klienta, Sprzedawca uprawniony jest do rozwiązania Umowy sprzedaży zwartej z Klientem oraz do dochodzenia przysługujących Sprzedawcy roszczeń.

11.Regulamin został opublikowany w dniu 09.07.2024 roku.