Odstąpienie od umowy

1. Klient ma prawo do odstąpienia od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

100- dniowe prawo do zwrotu Asortymentu

  1. Niezależnie od ustawowego 14-dniowego prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży, Sprzedawca oferuje możliwość bezpłatnego zwrotu Asortymentu w ciągu 100 (słownie: stu) dni. W odniesieniu do kosztów i formy skorzystania z prawa do zwrotu odpowiednio stosuje się postanowienia § 8 Regulaminu.
  2. Warunkiem skorzystania z prawa do zwrotu jest złożenie Zamówienia z użyciem Konta Klienta. 
  3. Z prawa do wydłużonego zwrotu wyłączony jest Asortyment, który jest wyłączony
      z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwracany Asortyment musi być kompletny, w oryginalnym opakowaniu i nie może wykazywać żadnych oznak użytkowania. Ponadto, z rozszerzonego prawa do zwrotu wyłączony jest Asortyment z datą przydatności do spożycia.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni:

- od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy,

- jeśli rzeczy dostarczane były partiami lub w częściach, od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

3. Celem skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od zawartej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (adres pocztowy oraz mailowy, na który Klient może kierować oświadczenie o odstąpieniu od umowy podane zostały w punkcie 1 Regulaminu Sklepu).

4. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza w wersji PDF znajdą Państwo poniżej:

Formularz odstąpienia od umowy

5. Klient może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem: sklep@pinkorblue.pl. W takim przypadku, Sprzedawca prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku – na adres poczty elektronicznej.

6. Do zachowania terminu wystarczy, że Klient wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od zawartej umowy.

8. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Klient nie ponosi opłat związanych ze zwrotem płatności.

9. W związku z odstąpieniem od umowy Klient zobowiązany jest do odesłania rzeczy Sprzedawcy, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin będzie zachowany, jeśli Klient odeśle rzecz przed upływem 14 dni.

10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Klient w związku z odstąpieniem od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeśli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać odesłana w zwykły sposób pocztą, Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy określone w zamówieniu.

12. Jeśli klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

13. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

14. Sklep umożliwia Klientowi skorzystanie z opcji darmowego zwrotu towaru. Darmowy zwrot realizowany jest na zlecenie sklepu za pośrednictwem partnera logistycznego – firmy kurierskiej DPD, która odbiera zwracaną przesyłkę. Aby skorzystać z opcji darmowego zwrotu, należy skontakować się ze sklepem drogą mailową lub telefoniczną w celu ustalenia terminu zlecenia odbioru przesyłki.

15. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w odniesieniu do:

- umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

- umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

- umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

- umowy zawartej na aukcji publicznej;

- umowy najmu budynku lub lokalu do celów innych niż mieszkalne, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

- umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Wyciąg z Regulaminu sklepu pinkorblue.pl